WEDERKOMST  Verzoendag 23 september 2034

 

In dit artikel wordt op een eenvoudige, begrijpbare en controleerbare manier uitgelegd op basis van vaste gegevens, wanneer Jezus is geboren, gedoopt en wederkomt.

 

1,   Lucas 2:1, keizer Augustus van Rome beveelt dat iedereen in het Romeins Rijk moet worden ingeschreven.

2,   Keizer Augustus sterft op 19 augustus 14 na Christus.

3,   Tiberius, zijn petekind, volgt hem 17 september 14 op.

4,   Lucas 3:1-2, In het vijftiende regeringsjaar van Tiberius vangt Johannes de Doper, op Gods woord, dus op het juiste moment, met zijn werk aan.

5,   Lucas 1:26-38, Johannes de Doper was 6 maanden ouder dan Jezus.

6,   Lucas 1:5-25, Johannes de Doper werd kort na het aflopen van de priesterdienst van zijn vader Zacharias verwekt. Dit gebeurde na de                                    zestiende week van het jaar, dit kunnen we afleiden uit vs.5. Zacharias was van de priesterafdeling Abia. In 1 Kronieken  24:1-19 lezen we hoe deze         priesterindeling door koning David werd ingesteld. 

7,   In Leviticus 23 lezen we hoe God zijn aan Israël gegeven kalender heeft ingedeeld. Exodus 12:1 geeft het begin van het jaar aan.

8,   Met behulp van Kaluach3 kunnen we de aanvang van de zeventiende week aflezen. Daar Gods kalender een maan kalender is, Psalm 104:19, kan            de aanvang van de zeventiende week variëren van juni tot juli.

9,   tellen we van de aanvang van de zeventiende week, hierbij de duur van de zwangerschap van Elisabet op, dan zien we dat Johannes de Doper zo                ongeveer in maart/april is geboren. Waarschijnlijk is hij kort voor het Pascha geboren en tijdens deze periode besneden. Dertig jaar later vangt zijn          bediening van dopen door onderdompeling tijdens de voorjaarsfeesten bij de Jordaan aan. Dit valt af te leiden van het begin van Jezus werk. zie 11.

10,  Jezus is 6 maanden later geboren dan Johannes, dit houdt in dat Hij in september/oktober is geboren tijdens de periode van de najaarsfeesten.

11,  Lucas 3:23, Jezus vangt zijn bediening op ongeveer dertigjarige leeftijd aan. Het Griekse woord voor ongeveer kan beter met nabij vertaald                          worden.

12,  Lucas 3:21-22, Jezus doop en het ontvangen van de heilige geest. Hij was de Eerste van de dopelingen die de heilige geest zichtbaar als een                         duif ontving en werd als zodanig de Eerstgeboren Zoon van God. De Stem uit de hemel geeft dit duidelijk aan.

 

Opmerking 1, de heilige geest wordt symbolisch op het dierlijk niveau uitgebeeld, de Stem is van God de Vader en is ook op het menselijk niveau te         horen. het geeft de toekomende verhevenheid en Goddelijkheid van de mens aan, uitgebeeld in het woord ¨Eerstgeboren Zoon¨.

Hoewel de heilige geest de verwekker van Jezus is, is dit duidelijk géén derde persoon in de Goddelijkheid, hij zou immers de vader van Jezus zijn             en dit is niet het geval zoals uit de doop van Jezus blijkt. De heilige geest is symbolisch te vergelijken met het programma Windows op de computer. Het maakt de computer functioneel. Zonder dit programma werkt de computer niet. Met het programma heilige geest kan de mens op het Goddelijk niveau gaan denken en leven. Het programma  heilige geest is een gift van God de Vader, Romeinen 8:9. Het programma opent de deur tot eeuwig leven. De functionaliteit wordt beschreven in Galaten 5:16-26. Dat God een drieéénheid is, kan naar het land der fabelen worden verwezen, het vindt zijn grond in het heidendom. In de heidese drieéénheidsleer is sprake van een onderlinge familie relatie, op het goddelijk niveau is er geen famlie relatie van de heilige geest tot God de Vader en Jezus Christus als Zijn Eerstgeboren Zoon.

 

Opmerking 2, het programma heilige geest valt te vergelijken met het programma ziel. Dit programma in de mens maakt onderscheidt tussen mens en dier. Het programma keert na de dood terug naar God en wordt daar als zodanig opgeslagen in een soort data hotel.

 

Na de vaste gegevens volgt hieronder een beschrijvende uitleg.

De wederkomst van Jezus Christus is de belangrijkste gebeurtenis in de geschiedenis van de mensheid. Nergens wordt meer over gespeculeerd of men durft er geen uitspraak over te doen. Men haalt steeds de woorden aan van Jezus: ¨Van die ure en tijd weet niemand, alleen de Vader in de hemel¨.

Mogen we als mens de Vader een spreekverbod opleggen? Wat toen gold, geldt misschien nu niet meer.

Wat bedoelt Jezus hier.

Het gaat hier niet om de dag maar om de kalenderdatum, immers alle belangrijke gebeurtenissen op geestelijk gebied vinden op de door God aan Israël gegeven Feestdagen plaats. (Psalm 147:19-20)

Iedere gelovige weet dat Jezus op de dag van het Pascha is gekruisigd en de heilige geest op de Pinksterdag is uitgestort.

Deze 2 uitermate belangrijke gebeurtenissen vonden exact op Gods Feestdagen plaats zoals aangegeven in Leviticus 23.

We mogen er dan ook gerust vanuit gaan dat de dag van de wederkomst óók in Gods Feestdagen terug te vinden is.

Kijken we naar het Joodse volk dan zien we dat ze hun Verlosser op de Grote Verzoendag verwachten. Deze dag heeft een maagdelijke witheid.

Zal Zijn tweede komst dan ook niet op de Grote Verzoendag plaatsvinden, immers 10 dagen daarvoor was het Bazuinendag, een aankondigingsdag. 

Het Loofhuttenfeest is het feest van de tweede oogst, het is meer een vruchtenoogst. Geestelijk gezien zijn dit de vruchten van de christenen van de eerste oogst.

De eerste oogst vond plaats op het Wekenfeest, later Pinksterdag genoemd.

Op deze dag werd de heilige geest op de eerste christenen uitgestort, Handelingen 2.

Handelingen 1:3 geeft aan dat Jezus Christus 40 dagen na zijn opstanding optrad, daarna werd Hij opgenomen in de hemel, Hemelvaartsdag. Tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren liggen 10 dagen.

In vs.4 beval Jezus Christus hun deze 10 dagen Jeruzalem niet te verlaten, totdat de belofte van de Vader, het uitstorten van de heilige geest, ingelost zou worden. Dit gebeurde op de vijftigste dag.

Hemelvaartsdag is dus ook een aankondigingsdag, 10 dagen voor Pinksteren, de eerste oogst.

Bazuinendag is de aankondigingsdag 10 dagen voor de Verzoendag, de Wederkomstdag, het begin van de tweede oogst. De gestorvenen in Christus zullen dan opstaan en samen met de dan levende christenen zullen ze een ander lichaam krijgen.

Deze gegevens zijn in Gods feestdagen vastgelegd.

 

Kijken we nu naar de dag en ure weet niemand, dan kunnen we toch enige richtlijnen vinden.De mens wordt in 7000j. naar zijn uiteindelijke bestemming getransformeerd, van een naar beneden de engelen gesteld zijn, naar een boven de engelen gesteld zijn.

Deze 7000j. wordt in de bijbel een ¨korte tijd¨ genoemd. (Hebreeën 2:7a)

Elke Christen weet dat er zo´n 4000j. voor Jezus liggen en er zo´n 2000j. ná Jezus liggen.

Deze site gaat er, door Goddelijke Openbaring vanuit, dat het de Grote Verzoendag in het jaar 2034 is, in een Jubeljaar. Immers in een Jubeljaar kreeg de oorspronkelijke eigenaar zijn bezittingen terug. (Leviticus 25:8-55).

Daar Jezus Christus de Oorspronkelijke Eigenaar van deze aarde is, zal Hij de aarde op deze dag terugkrijgen.

 

Opmerking:

Op het internet kan men meerdere geloven vinden die ook leren dat Jezus Christus zo rond 2030 terugkomt. Zelfs eeuwen geleden schatte men dit al zo in. En voor de indivuduele gelovige geldt dat men ten allen tijden tot God kan bidden of het correct is of niet.

                                                                                                                                                                                                                                 

Jezus is ook op de Grote Verzoendag geboren. In welk jaar,  daar is veel discussie over en is ook moelijk te bepalen. 

Een belangrijke rol hierin is die van de 2 getuigen uit Openbaring 11.

Deze 2 getuigen zijn specifieke getuigen van Jezus zoals in vs.3 wordt aangegeven.

Hun getuigenis kan op 2 manieren worden uitgelegd,

a, de macht om wonderen te doen, of

b, hun levenswijze straalt de levenswijze van Jezus uit.  

Tellen we hun getuigenis van 3 1/2 jaar op met die van Jezus, dan geeft dit de som van 7 jaar. Daarmee is het getuigenis van Jezus afgesloten. De 2 getuigen vervullen hiermee de profetie in Daniël 9 van de 70 weken, waarin vermeld wordt dat de Messias halverwege de laatste jaarweek wordt gedood.

Daarna komt het 1000 jarig rijk onder leiding van Jezus Christus. Dat is na het volledige getuigenis de oogsttijd of de ´Bruiloft¨ voor Jezus Christus.

Satan is gebonden en het kaf is van het koren gescheiden. (Matheüs 13:24-30, met nadruk op vs.30) Dit vers geeft duidelijk aan dat er geen weg – of – opname naar de hemel is van de gelovige, zie Johannes 3:13, maar een wegname tot vernietiging voor degenen die Jezus Christus afwijzen.                           Rekenen we 3 1/2 jaar terug van de dag van Jezus Christus terugkomst tot wanner de 2 getuigen hun getuigenis aanvangen, komen we terecht in het jaar 2031 op Pascha / Dagen der Ongezuurde Broden.

We zien dan dat zei hun taak aanvangen op de dag van Jezus Christus dood (Pascha / Dagen der Ongezuurde Broden) en Zijn werk als zodanig afmaken.

 

                                                                                                                                                           o————–o