De verheerlijking op de berg op de 7de dag 

 

De verheerlijking op de berg verdient een nauwkeurige uitleg van wat er werkelijk is gebeurd.

Mat.17:1-13 geeft de verheerlijking van Jezus vs.2 (en van niemand anders!) weer. Voor een goed begrip moeten we eerst de laatste 2 verzen van hoofdstuk 16 lezen.

In feite is het zo dat de verheerlijking in hoofdstuk 16:27 begint en niet in hoofdstuk 17:1, daar dit toch zo is ingedeeld, heeft dit voorval tot vele onjuiste conclusies geleid.

Mat.16:27, Want de Zoon des mensen zal komen, bij het begin van het 1000j. rijk, zie 17:1: op de 7de dag, als symbool van het 1000j. rijk, met Zijn engelen (en niemand anders) en alsdan zal Hij iegelijk vergelden naar zijn doen.

Vs.28, voorwaar zeg Ik u: Er zijn sommigen van die hier staan, vs.17 geeft aan dat dit Jakobus en Johannes waren, dewelke den dood niet smaken zullen, totdat zij den Zoon des mensen hebben zien komen, 17:2, in Zijn Koninkrijk.

Mat.17:3,  Plotseling zagen ze Mozes en Elia met Hem praten (ze zagen maar hoorden niets!)

vs5.,  Vóórdat Petrus was uitgesproken, vs.4, greep de Vader in: Dit is Mijn geliefde Zoon, Hij ver heugt Mijn hart. Luister naar Hem.

 

Nu verder analyserend:

Deut.34:5-7, Zo stierf Mozes en werd persoonlijk door de Heer, wat heel bijzonder is, begraven.

Vs.,10,  Nooit weer heeft Israël een profeet gekend als Mozes, met wie de Heer zo vertrouwelijk omging.  

 

Mozes stierf de dood, Elia stierf de dood en Henoch stierf de dood.

Toch zagen de 3 dicipelen Mozes en Elia in een niet verheerlijke gedaante maar in een verheerlijkt fysiek lichaam, zoals Gods kinderen tijdens het 1000j. rijk zullen hebben.

 

Wat is er nu werkelijk gebeurd in hoofdstuk 17:1-13?  Vs.9 geeft hier het antwoord op, het was een gezicht, een visioen met een blik op de toekomst gericht, zoals die in het 1000j. rijk zal zijn. Daarom werd er bewust gekozen om de verheerlijking op de 7de dag te doen plaatsvinden.
 

Dat het Mozes en Elia gedeelte alleen een visioen was en alleen de stem werd gehoord, kunnen we lezen in 2Petrus 1:17-18,

vs.17, Want Hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot Hem kwam: Deze is mijn geliefde Zoon, in Dewelken Ik Mijn welbehagen heb.

vs.18, En deze stem hebben wij gehoord, als zij van de hemel kwam, toen wij met Hem op de heilige berg waren.

 

                                                                                                                                                                          o————–o