Hemel en Hel

 

Geen groter misverstand dan het Hemel en Hel verhaal.

 

Joh.3:13,  Er is nog nooit iemand naar de hemel opgestegen, alleen Hij die van de hemel is neergedaald: de Mensenzoon!

Duidelijke taal van Jezus!

 

Nog meer duidelijke taal van Jezus,

Joh.7:34,   Gij zult Mij zoeken, en niet vinden; en waar Ik ben, kunt gij niet komen.

Joh.7:36,   Wat is dit voor een woord, dat Hij gesproken heeft: gij zult mij zoeken, en niet vinden; en:  waar Ik ben, kunt gij niet komen.

Joh.8:21,  Jezus dan zeide wederom tot hen: Ik ga heen en gij zult Mij zoeken , en in uw zonden zult gij sterven; waar Ik heenga, kunt gij niet komen.

 

Een zeer ernstige waarschuwing aan de dicipelen.

Joh.13:33, Kinderkens, nog een korte tijd ben Ik bij u. Gij zult mij zoeken, en gelijk Ik de Joden gezegd heb: Waar Ik heenga, kunt gij niet komen; zo spreek Ik thans ook tot u.

Jezus ging terug naar de Vader, de echte hemel, waar de mens dus niet kan komen.

 

3 Hemelen:

1 de atmosfeer, Genesis 1:6-8a, God zei: Er moet midden in het water een gewelf komen dat de watermassa´s van elkaar scheidt.

En zo gebeurde het. God maakte het gewelf en scheidde het water onder het gewelf van het water er boven. Hij noemde het gewelf: Hemel.

Opm.: Een gewelf is een koepel = rondvormig. Er werd een dampkring ingesteld. Hierbij geeft God in het allereerste hoofdstuk van de bijbel al aan dat de wereld rond is!

 

2 Het heelal = de sterrenhemel.

 

3 De hemel waar God woont, waar Jezus naar toeging.

 

De 3de hemel wordt ook bevestigd in 2Kor.

 

1Timotheüs 6:16, Hij Die als enige onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk licht bewoond, Hem heeft geen mens gezien en niemand kan Hem ook zien.

 

Hoe zit het nu met Elia, hij werd immers ook in de hemel opgenomen? Hij werd in de 1ste hemel opgenomen, de atmosfeer. De bijbel bevestigd dit in 2Kon.2:1a11b. Hier wordt gesproken van een wervelwind of tornado.

Elia werd verplaatst naar een veilige plaats voor hem. We zien dit bevestigd in 2Kron.21:12-15, waar melding  van een brief wordt gemaakt door Elia geschreven en toegestuurd aan koning Joram van Juda, meer dan 7 jaar na zijn zgn.´hemelvaart`.

De profetie van Obadja in 1Kon.18:3-16, uitgesproken vóór Elia´s verplaatsing, is dus helemaal uitgekomen.

 

Wat zeiden de Joden wat er met de profeten was gebeurd?

Joh. 8:52,      ——- Abraham is gestorven en óók de profeten,

              53,      ——- Oók de profeten zijn gestorven.

Mat.23:29,  ——- Want u bouwt grafmonumenten voor de profeten ——-

 

————————————————————————————————

 

De Hel, een onderwerp om warm van te worden want nergens wordt de mens meer bedrogen en op het verkeerde been gezet dan met het hel verhaal.

 

De tegenstelling: LEVEN of DOOD.  

Beiden zijn absoluut, een andere mogelijkheid is er niet! 

De absolute tekst op dit gebied wordt door Jezus uitgesproken in Matheus 10:28, En weest niet bevreesd  voor hen, die wel het lichaam, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel en lichaam, kan doden in de hel.

Andere uitleg is niet mogelijk!

 

De tegenstelling: Je hebt iets of je hebt niets!

Beiden zijn absoluut, een andere mogelijkheid is er niet!

De absolute tekst op dit gebied is Romeinen 8:23, Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwig leven in Christus Jezus.

Eeuwig leven is dus een GESCHENK van God, het is dus iets wat men niet heeft, maar kan verkrijgen door het verzoenoffer van Jezus aan te nemen!

 

Voor wie is nu de ¨HEL¨ of het ¨GEHENNA¨ bestemd?

Jezus geeft hierop het absolute antwoord in Matheüs 25:41, …, maar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is.

 

Het is dus onmogelijk dat de mens voor eeuwig in de Hel leeft! 

 

Waar komen al deze misverstanden vandaan?

Heel veel van de dichter Dante Alighieri. (1265 -1321) Deze persoon is met zijn verwrongen geest en met de verwrongen geesten van anderen de oorzaak ervan dat het Hemel  en Hel verhaal volledig onbijbels werd weergegeven. (La divina commedia, vertaald: De goddelijke komedie, een reis van Hel door het Vagevuur naar het Paradijs).

 

Een ander zéér belangrijk probleem is: het taalkundig probleem.

Het woord hel komt in het Nederlands van het werkwoord ¨helen¨, dat ¨verbergen¨ betekent, denk b.v. aan een fietsenheler; hel betekent dan ook gewoon een graf, een kuil waarin een overledene wordt gelegd.

In het OT. betekent hel is graf, in het Hebreeuws ¨sjeool¨. In het NT. in het Grieks is het graf, ¨hades¨.

Een ander Grieks woord dat in het Nederlands met hel vertaald wordt is ¨tataros¨, dat gewoon duistere afgrond of gevangenis betekend en dus niets met ¨hel¨ heefmaken.

Nu het eigenlijke woord voor hel in het Grieks: Gehenna.. Dit woord heeft met vuur te maken en stamt af van het Dal van Himmon bij Jeruzalem waar afval en lijken van misdadigers enz. verbrand werden.

 

                                                                                                                                                         o————–o