Elia´s komst

 

 

De laatste woorden in het Oude Testament geschreven, zijn wat van de meest betekenisvolle en vooral hoopvolle woorden die voor de mensheid in de bijbel staan.

Maleachi 4:5-6, Ziet, ik zend u de profeet Elia, eer dat die grote en vreselijke dag des Heeren komen zal.  En hij zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen, en het hart der kinderen tot hun vaderen; opdat Ik niet kome, en de aarde met de ban sla.

           

Waar het Oude Testament met deze woorden ophoudt, begint het Nieuwe Testament met de vervulling van deze woorden. Het gaat hierbij om Johannes de Doper.

Mathëus 11:14, Jezus zegt hier: En zo gij het wilt aannemen, hij is Elia, die komen zou.

De vraag is dus aan ons: nemen we Jezus woorden aan of verwerpen zijn woorden.

 

Johannes de Doper is géén reïncarnatie van Elia uit het Oude Testament, immers bij het visioen van de verheerlijking op de berg in Matheüs 17 is sprake van Elia uit het Oude Testament en niet van Johannes de Doper.

In Matheüs11:9 zegt Jezus van hem dat hij meerder dan een profeet is. In vs.11 zegt Jezus dat hij de grootste of voornaamste is van degenen die uit vrouwen zijn geboren, dat is dus groter dan Mozes en Elia.

Hij is door middel van een Godswonder geboren daar zijn moeder Elisabeth onvruchtbaar was, Lucas1:7. Bovendien was het echtpaar Zacharis / Elisabeth al op hoge leeftijd gekomen. (Te vergelijken met Abraham en Sara uit het O.T.) Zij verborg zich 5 maanden voor de buitenwereld, vs. 24-25. Maria, de moeder van Jezus, zocht haar op en diende haar als huishoudster en kraamhulp. Hierdoor werd zijzelf er op voorbereid van wat er zoal van pas komt om een zwangerschap succesvol uit te dragen.

Ze heeft dus zowel Johannes de Doper als Jezus als baby op haar armen gedragen.

Het gezin Jozef en Maria met de baby woonde in Bethlehem, dus dichtbij het gezin van Zacharias.  Na herstel van haar bevalling zal Elisabeth ongetwijfeld Maria bij de kraamzorg hebben geholpen. Ook zullen ze veel bakerpraat hebben gehad bv., drinkt Johannes goed, hoe is het met gewicht van Jezus, moet je er s´nachts vaak uit. Hoe voelt Jozef zich als vader daar Jezus niet door hem is verwekt, kan hij hiermee omgaan of geeft het spanningen, enz., enz.                                                            

Het gezin Jozef heeft ongeveer 1 1/2 jaar in Bethlehem gewoond. Dat blijkt uit de kindermoord van 2 jaar en jonger door koning Herodes bevolen. Jezus was toen fysiek sterk genoeg om te gaan vluchten.

Dit was de Vaderlijke zorg voor Jezus, Zijn Eerstgeboren Zoon. 

 

Opmerking, hoewel Jezus uit een vrouw geboren is, is Hij niet minder dan Johannes. Johannes had een fysieke vader, Jezus een Goddelijke Vader.

We zien dan dat de profetie uit Maleachi vervuld wordt door de geboorte van Jezus. Jezus geeft dit aan in het voorbeeld gebed, Het onze Vader. De 1ste keer in de bijbel dat God, Vader, wordt genoemd en wij dat als Christen ook mogen doen. Het ontstaan van een gezins- of familierelatie.

 

Wat was de nu zo belangrijke taak van Johannes, het hart van de vaderen weer naar de kinderen brengen en die van de kinderen naar de vaderen.

Hoe kon hij dit bewerkstelligen? Door de, DOOP.

 

De toegang tot God was geblokkeerd door Jezus Christus door de profetie gedaan in Jeremia 3:16, dat na de verwoesting van de tempel en de ark des verbonds, er geen nieuwe ark meer gemaakt zou worden. (We zien deze profetie tot heden toe vervuld in het zoeken naar de oude ark, welke nog steeds niet is gevonden en ook niet gevonden zal worden daar hij is vernietigd)

De functie van de ark met het verzoendeksel daarop was verzoening te brengen tussen Israël en God door het sprinkelen van dierenbloed op het deksel. Dat gebeurde op de Verzoendag. Met het vernietigen van de ark was verzoening niet meer mogelijk.

 

De opdracht aan Johannes gedaan, was het instellen van de doop door onderdompeling tot vergeving van zonden.

De doop door onderdompeling vervangt het sprinkelen van dierenbloed op het verzoendeksel.

Dit laatste was maar één keer per jaar mogelijk op de Verzoendag, terwijl de doop op elke dag van het jaar en op elk tijdstip mogelijk is en voor de gehele mensheid toegankelijk is.

Daar de doop voor de gehele mensheid beschikbaar is, is de functie van de ark met het verzoendeksel daarop verdwenen. Deze functie betrof alleen het volk Israël.

 

De profetie in Maleachi van de komst van Elia heeft in feite een tweevoudige invulling,

1, door Johannes de Doper

2, door Jezus; en overlappen elkaar.

 

Nadat Jezus door Johannes was gedoopt op de Verzoendag, Johannes 1:29, het Lam Gods, verwijst naar Leviticus 16, om alle gerechtigheid te vervullen, zoals de bijbel aangeeft, verviel de taak van Johannes en hij werd daarna dan ook spoedig gedood, mede doordat er problemen ontstonden tussen de doop van Johannes en zijn dicipelen en die van Jezus en de dicipelen, van welke doop beter was.

 

Daar de bijbel aangeeft dat er zonder bloedstorting geen vergeving mogelijk is, kon Jezus na de dood van Johannes op Zijn feitelijke taak wijzen, het vergieten van Zijn Bloed en sterven aan het kruis.

 

De profetie in Maliachi gedaan, werd door Johannes ingezet en door Jezus afgerond. Hij bracht het hart van de mens terug naar de Vader in de hemel.

De vrijheid van elk mens om het, Onze Vader, te bidden.

 

        Onze Vader die in de hemelen zijt.

        Uw Naam worde geheiligd.

        Uw Koninkrijk kome.

        Uw wil geschiede, gelijk in de hemel als op de aarde.

        Geef ons heden ons dagelijks brood.

        En vergeef onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.

        En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van  de boze.
        Want U is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in de eeuwigheid.

                                                                Amen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Het, Onze Vader, geeft niet alleen de toekomstige verhevenheid van de mens aan, maar ook zijn verheerlijkte status en het uiteindelijke doel waartoe hij geschapen is. We kunnen dit lezen Hebreeën 2.