Het systeem van de antichrist

 

Een opmerking vooraf. Antichrist betekent niet tegen  Christus, maar in plaats van Christus. Het Griekse woord ávri betekent namelijk niet anti maar in plaats van.

Dit houdt in dat het niet om een persoon gaat maar om een systeem.

 

Het woord antichrist komt alleen in 1 Johannes 2:18-29 voor en nergens anders!!! 

Het is onder druk van de Evangelische Beweging in de nieuwere bijbelvertalingen in het boek Openbaring opgenomen. Het past in hun onjuiste leer van een ¨Opname¨, met als basis het aloude hemel en hel verhaal.

 

Het systeem van de antichrist.

 

1Johannes 2:18-29 geeft de oorsprong van het antichristelijk systeem aan. Vs.19a, Zij zijn uit ons midden voortgekomen maar hoorden niet bij ons —. Het systeem komt dus voort uit de ware kerk.

De ware kerk houdt zich aan Gods geboden.

1Johannes 2:3-4, Dat wij God kennen weten we doordat we ons aan Zijn Geboden houden.

Wie zegt: ¨Ik ken Hem¨, maar zich niet aan Zijn Geboden houdt, is een leugenaar; de waarheid is niet in hem.

Gods geboden houden heeft dus met de waarheid te maken.

 

Gods Geboden vindt men:

1, in Exodus 20, bekend als de 10 geboden.

2, in Leviticus 23, bekend als Gods Feestdagen.

3, in Leviticus 25, bekend als het houden van het Jubeljaar.          

 

Deze Geboden zijn aan het volk Israël gegeven als zijnde Zijn Geboden.

Psalm 147:19-20, Hij heeft Jacob Zijn Woord gegeven en het volk van Israël kreeg van Hem wetten en leefregels.

                                         Met geen ander volk heeft Hij dat gedaan.

                                         Daarom kennen zij Zijn leefregels niet.

                                         Prijs de Here.

(Vertaling Het Boek) 

 

We zien dus dat volgens 1Johannes 2 het antichristelijk systeem zich reeds kort na Jezus dood ontwikkelde.

In de afgelopen eeuwen zien we dit systeem in 3 hoofdstromingen vertegenwoordigd:

a, de Rooms Katholieke Kerk.

b, de uit hier voortgekomen Protestantse Kerk.

c, de uit b voortgekomen Evangelische Beweging.

 

Zetten we de Ware Kerk en de onder de a, b en c genoemde kerken naast elkaar dan zien we heel duidelijk het verschil.

 

De Ware Kerk                                                                                                                                                                 a, b en c, het ac-systeem


houdt zich aan de 10 geboden, met als rustdag de 7de dag van de week, zoals door          verwerpt de 7de dag als rustdag en stelde de 1ste dag van de week als rustdag in.

God bij de schepping is ingesteld en Hem identificeerd als Schepper. Dit is de                      In vele landen is dit zelfs bij wet geregeld.   

bedoeling van de 7de dag.  Deze dag is door Hem geheiligd, wat betekend door  

Hem apart gezet, Genesis 2:1-3.

 

Mattheüs 12:8; Want de Mensenzoon is Heer en Meester over de sabbat!!!                                                                

Dit geeft duidelijk aan dat Jezus de autoriteit is van de sabbat. De instelling en het houden van de zondag is dus het ontkennen van de autoriteit van Jezus Christus. De zondag als rustdag is een ernstige zondedag.

 


houdt zich aan de in Leviticus 23 door God ingestelde Feestdagen.                                               verwerpt deze dagen en houdt uit het heidendom overgenomen feestdagen,

                                                                                                                                                                                                   zoals Pasen, Kerstdagen enz.

                                                                                                                                                                                                   

 

We zien dat deze 3 hoofdstromingen in religie één basis hebben: de leugen!

 

Nogmaals 1Johannes 2:4, Wie zegt: ¨Ik ken Hem¨, maar zich niet aan Zijn geboden houdt, is een leugenaar; de waarheid is niet in hem!    

 

De waarschuwing van Jezus in Matteüs 23:9, En gij zult niemand uw vader noemen op aarde; want één is uw VADER, die in de hemel is. 

 

Het is dit gebod van Jezus dat het antichristelijk systeem in de vorm van de Rooms Katholieke Kerk volledig naast zich neerlegt en zichzelf als zodanig identificeert als het antichristelijk systeem. Het hoofd van deze kerk noemt zich immers Paus. Paus, Pappas of Papa betekent: Vader! Één titel van de Paus is zelfs: Pater Patrum, hetgeen betekent: Vader der vaderen!

 

Deze man die aan het hoofd van dit AC-systeem staat, hem is het verboden een huwelijk te sluiten (het celibaat) en kan als zodanig geen kinderen voortbrengen, kan dus in fysiek opzicht dus nooit vader genoemd worden en mist ook die ervaring. Toch heeft het AC-systeem hem de titel van  “vader”  gegeven.

Het celibaat is aan de ene kant voor de ambtsdragers in deze AC-kerk, géén huwelijk, géén kinderen; aan de andere kant, vooral vroeger, naar de leden toe zoveel mogelijk kinderen! Hoe ziek kan men zijn.

De boven genoemde waarschuwing van Jezus wordt dus volledig negeert.

In het voorbeeld gebed “onze Vader” zegt Jezus, Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Onze Vader is dus niet op de aarde maar in de hemel.

Zoals het hoofd van deze ´kerk` wordt genoemd is dus volledig AntiChrist.

Men kan het hoofd van deze ´kerk` enigzins met de gecreëerde god Allah vergelijken, deze heeft immers ook geen zoon zoals op de Rotskoepel is aangegeven en plant

zich dus ook niet voort.

Wat een verschil met de God van de bijbel met Christus als Eerstgeboren Zoon.  Die heeft inmiddels vele kinderen, het gezin van God. Hij mag dus terecht ¨Onze Vader¨ genoemd worden.

Erger kan men het allemaal niet bedenken.

We vinden dit terug in 1Timoteüs 4:1-3, vs.3a, verbiedende te huwen.

Door dit verbod vervallen sommige van de ambtsdragers in deze AC-kerk regelmatig tot pedofelie of knapenschenderij. Het verbieden van het huwelijk is volledig tegen Gods wil!

In vroegere jaren was het lezen lezen van de bijbel voor de gewone man niet mogelijk en zelfs min of meer verboden. Zo hield men het machtsinstituut in stand.

 

Het onder b genoemd systeem, het protestantisme was oorspronkelijk geen kerk maar een religieus politieke protestbeweging ,vandaar de naam.

Het zijn hoofdzakelijk volgelingen van Calvijn. (het Calvinisme)

 

Ook dit geloof legt zijn wetten en regels, niet alleen aan de leden maar ook aan anderen dwingend op, volledig de rechten van de mens negerend.

Een goed voorbeeld is hiervan de 1ste dag van de week of zondagsheiliging. In vele westerse landen is dit bij wet geregeld.

Nog altijd is in sommige van deze landen een vergunning nodig om op de 1ste dag van de week te werken.  Antichristelijker kan men het niet bedenken.

 

De leer is het ´Heidelbergs Catechismus`. De leer van jawel, zondag 1 t/m zondag 52, van jongsaf ingeprint, eigen mening niet toegestaan!

 

Het eten van bloedworst en dan het liefst van een varken,  is onder sommige leden van deze AC- kerken een lekkernij. Het is een gruwel in Gods ogen.

Zelfs in het Nieuwe Testament wordt dit verbod nog eens bevestigd.

 Handelingen 15:20, — het eten van vlees met het bloed er nog in en het eten (drinken) van bloed.

Zo wie zo heeft Christus een hekel aan veel vlees eten. Spreuken 23:20, Zijt niet onder de wijnzuipers, nog onder de vleesvreters.

In vs.31-35 kan men lezen hoe men dronken kan worden van rode wijn, het tast het zenuwstelsel aan. Het is dus oppassen met het drinken van rode wijn!

Bij juist gebruik van alcoholhoudende dranken is het gezond voor lichaam en geest. (Psalm 104:15)

Bij het eten van vlees is het tevens belangrijk dat we voor onze gezondheid reine dieren eten. (Leviticus 11). Het zijn geen religieuse wetten maar gezondsheids wetten!

 

Satans dag, de zondag. 

In Johannes 8:44 wordt aangegeven  wat voor een persoon satan is. Hij is niet in de waarheid staande gebleven, is de vader van de leugen en bovendien een mensenmoorder vanaf het begin.

God geeft héél duidelijk aan in Genesis 2:2-3, dat Hij op de 7de dag rustte en deze dag heiligde en zegende. Heiligen betekent voor Hem apart gezet. 

De 7de dag is dus bepalend voor onze relatie met God. 

De 7de dag staat symbolisch voor het 1000jarig rijk, een periode waarin satan met zijn duivelen zit opgesloten, Openbaring 20.

Tijdens het 1000jarig rijk is Jezus Christus met de opgestane heiligen, de mensen van de 1ste oogst, aan het bewind. Er zal dan een een periode van rust en vrede ontstaan.

Doordat satan de 1ste dag van de week, de zondag, in de zogenaamde christelijke wereld invoerde, ontnam hij niet alleen de zegening voor de mens die op de 7de dag rust, maar ook beperkt hij daardoor de 1ste oogst. Hij dwarsboomt Jezus Christus dus volkomen.

Het is hem gelukt om in de meeste landen op de kalender de  zondag aan het eind van de week te doen afdrukken.

Ook probeert hij steeds het Joodse volk uit te roeien. Hun zijn de schriften toevertrouwd. Bij uitroeing van het Joodse volk zou de sabbat verdwijnen en daarmee de betekenis van deze dag. Dit is de oorzaak van de Holocaust.

Satan biedt als beloning niet het 1000jarig rijk aan maar het hemel en hel verhaal. Zie voor uitleg het artikel ¨Hemel en Hel¨ in het menu.

 

Nog een punt waarom de 7de dag zo belangrijk is.

Het is niet alleen de juiste dag om te rusten maar het identificeert God als Schepper.

Daar deze identificatie verviel, werd de deur geopend voor de evolutie theorie, een theorie die God uitsluit.

Men ziet de universiteit als hoogste bron van opleiding en kennis, het beste vervat in de term, ´Iets moet wetenschappelijk bewezen worden`.

Men beloont deze kennis met de ultieme titel, Dr., beschermt en al. 

Een gegronde visie op de toekomst is er echter niet of alleen speculatief.

 

Wat stelt God hier tegenover, Mattheüs 11:25-27?

Openbaring is alleen voor Zijn kinderen weggelegd. Zo heeft Hij het gewild.

Openbaring versus wetenschappelijk bewijs, hoewel wetenschappelijk bewijs natuurlijk voor veel dingen toepasbaar en noodzakelijk is. 

Het gaat om de zin van het menselijk leven waar men geen antwoord op heeft.

Spreuken 1:7a, De vrees des Heeren is het begin der wetenschap. 

Dit is de sleutel tot geopenbaarde kennis.

 

De kennis des Heeren tijdens het 1000j. rijk, onder Jezus Christus bestuur.

Jesaja 11:9, Men zal nergens leed doen nog verderven op de ganse berg Mijner heiligheid want de aarde zal vol van kennis des Heeren zijn, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken.

Kennis des Heeren brengt dus welzijn en overvloed voor de mensheid. Een tijd om naar uit te zien! 

 


De kinderdoop = het schenden van de rechten van de mens!

De kinderdoop zou bij wet verboden moeten worden.

 

Alleen volwassen mensen hebben het recht op keuze van

religie!

 

1Korinthe 7:14, Want de ongelovige man is geheiligd door

                          zijn vrouw en de ongelovige vrouw is

                          geheiligd door haar man. Anders waren

                          immers uw kinderen onrein, maar nu zijn

                          ze geheiligd.

 

We zien in deze tekst dat het gehele gezin is geheiligd

wanneer er maar één van de ouders een Christen is.

Dit betekend niet dat iedereen behouden is, maar de

ongelovige partner en de onvolwassen kinderen zijn

geheiligd = appart gezet voor God. Ze hebben een streepje

voor bij God. Ze genieten een zekere bescherming en

zegening van God. Het wordt voor hen gemakkelijker

gemaakt om tot een zelfstandig genomen beslissing

te komen om Christen te worden.

 

De kinderdoop leidt tot indoctrinatie van jongsafaan van

het kind en is gevaarlijk voor het kind. Boven genoemde

AC kerken hebben immers miljoenen en miljoenen doden

op hun naam staan en heden ten dage gaat het moorden

van deze zgn. christenen nog steeds door.

 

De doop geeft toegang tot het Pascha of het Avondmaal.

Bij boven genoemde AC kerken geeft de doop geen toegang tot het Avondmaal maar moet men eerst belijde-

nis catechisatie of een andere vorm van geestelijk, zgn.

opvoedkundig proces doorlopen hebben.

We zien dan ook dat de leiding beslist of men tot het

Avondmaal wordt toegelaten en niet de individu die door

een proces van berouw en bekering is gegaan.

 

 

Romeinen 2:4, Of veracht u de rijkdom van Zijn goedertie-

                        renheid, verdraagzaamheid en geduld, zon-

                        der te weten dat de goedertierenheid van

                        God u tot bekering leidt?

 

Het is God die leidt en niemand anders, maar de persoon

beslist over het wel of niet aannemen van Jezus offer voor

hem of haar in de plaats. Het gaat gepaard met berouw

over het vorig zondig verleden en bij het bewust zijn hier-

van is de doop gerechtvaardigd, het leidt tot een nieuw

leven. Het is een volwassen beslissing, een beslissing

welke niet door kinderen gemaakt kan worden en óók

niet van hen verwacht wordt. 

 


 

De Drieéénheid, hèt stokpaardje van deze geloven.

Hier aankomen is een ´doodzonde`.

Toch is Christus hier héél duidelijk over,   

 

Johannes 17:3, En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de ENIGE waarachtige God, en Jezus Christus die U gezonden hebt.

 

Zie voor een goed begrip voor wie Jezus Christus was, vóór Hij Gods Eerstgeboren Zoon werd, in het menu,

´Doel van het leven` en ´De 2 Cherubim`.

 

De heilige geest is een app. = een application of toepassing uit Gods app. store, beschikbaar voor de menselijke geest en voegt hier nieuwe functies aan toe.

Door middel van persoonlijk gebed kan deze app.

gedownload worden. Men is zelf verantwoordelijk voor

het ontwikkelen van de toepassingen ervan.

 

Lucas 11:13b, — hoeveel te meer  zal de hemelse Vader de heilige geest geven aan hen, DIE HEM DAAROM BIDDEN!

 

Deze functies staan op meerdere plaatsen in de bijbel beschreven,

a  Romeinen 8:9, Gij daarentegen zijt niet in het vlees,

    maar in de geest, althans, indien de geest Gods in u

    woont. Indien iemand echter de geest van Christus

    niet heeft, die behoort Hem niet toe.

 

b  Galaten 5:22, De vrucht (app.) van de geest is echter,

    liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid,

    goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

 

Wanneer we deze vrucht (toepassing) ontwikkelen,

worden we deelachtig aan de Goddelijke Natuur en zal

de Vader ons eeuwig leven in onszelf schenken net zoals

Hij met Christus heeft gedaan. (Zie in het menu: Doel van het leven)

 


 

 

 

 Een woord van troost.

 

Velen die dit lezen of in de toekomst zullen gaan lezen, zullen geschokt zijn. Daarom begint deze site met Amazing Grace.

Wel is het zo dat Christus ons roept uit dit systeem te komen en de naam van de Ware Vader aan te roepen, Deze weg tot Christus is voor ieder mens open.

misschien het beste verwoord in het voorbeeldgebed dat Christus ons in Matthéüs 6:9-13,14,15, heeft aangereikt,

 

                  Onze Vader, Die in de hemelen zijt.

                  Uw Naam worde geheiligd.

                  Uw Koninkrijk kome.

                  Uw wil geschiede, gelijk in de hemel

                  als op de aarde.

                  Geef ons heden ons dagelijks brood.

                  En vergeef ons onze schulden,

                  gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.

                  En leid ons niet in verzoeking,

                  maar verlos ons van de boze.

                  Want Uw is het Koninkrijk,

                  en de kracht,

                  en de heerlijkheid,

                  in der eeuwigheid,

                             Amen.

 

vs.14, Want indien gij de mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven.

vs.15. Maar indien gij de mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven.

 

Laten we geen wraak nemen maar onze medemens er op attenderen dat het huidige systeem van religie niet Gods systeem is maar vervreemd is van God.

Laten we voorbeelden zijn van hoe het wel moet om het Christus gemakkelijker te maken vreugdevol terug te keren.

 

Openbaring 19:7, Laten we blij zijn en jubelen, laten we Hem de eer geven! Want de Bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn Bruid staat klaar.