Zondvloed/Regenboog/Pangea

Opmerking vooraf: Dit artikel is gewijzigd. Er wordt uitgegaan van de Big Bang, zoals in Genesis 1 wordt vermeld. Tevens wordt de ouderdom van de aarde gesteld op 50 000 jaar, dit n.a.v. het Jubeljaar, zoals in Leviticus 25 wordt vermeld. De C14 methode, hoewel niet helemaal betrouwbaar, geeft dit zo ook ongeveer als ouderdom van de aarde aan.

 

 

                                     Jeremia 32:17

 

Ach HEER, mijn God, U hebt met Uw grote kracht, met Uw

machtige arm, de hemel en de aarde gemaakt. Voor U is niets onmogelijk.

 

 

                                 De 2 watervloeden.

 

In de bijbel is sprake van 2 wereldomvattende watervloe-

den, in Genesis 1:2 en in Gen.7,8 en 9.

 

Gen1:2,    De aarde nu was woest en leeg, en duisternis

                lag over de watervloed, —.

 

Gen.7:19, En de wateren namen gans zeer de overhand op

                de aarde, zodat alle hoge bergen, die onder den

                gansen hemel zijn, bedekt werden.

 

Er is een wezenlijk verschil tussen de 1ste vloed en de

2de vloed, we vinden dit in Genesis 1.

 

 

vs.6,  En God zeide: Daar zij een uitspansel in het midden 

          der wateren; en dat make scheiding tussen wateren

          en wateren!

vs.7,  En God maakte dat uitspansel, en maakte scheiding

          tussen de wateren, die onder het uitspansel zijn, en

          tussen de wateren, die boven het uitspansel zijn.

          En het was alzo.

vs.8,  En God noemde het uitspansel hemel.

 

               ER WERD EEN ATMOSFEER GESCHAPEN

 

Dat is het verschil. Bij de 1ste vloed was er nog géén

atmosfeer, bij de 2de wel.

Gedurende de 2de vloed was er dus wel een atmosfeer,

maar daar de vloed over de gehele aarde was, was de seizoenwerking uitgeschakeld.

 

Dat wordt bevestigd in Gen.8:22,

God neemt in dit vers een PERSOONLIJK besluit:

 

VOORTAAN, AL DE DAGEN VAN DE AARDE, ZULLEN ZAAITIJD EN OOGSTTIJD, KOUDE EN HITTE, ZOMER EN WINTER, DAG EN NACHT NIET OPHOUDEN!

 

 

Het voorgaande, een atmosfeer enz. is uniek voor de aarde. De wetenschap, met al haar kennis van het heelal

heeft nog nooit een zelfde situatie in het heelal gevonden.

 

EEN ZEER GROOT BEWIJS DAT DE ALMACHTIGE GOD

BESTAAT!

 

In het voorgaande submenu is aangegeven dat de weten-

schap contact zoekt met de geestelijkheid.

Nu is het zo de de waarheid inderdaad in de bijbel staat.

 

Dat de aarde rond is, heeft altijd in de bijbel gestaan.

Het wordt al bij de schepping aangegeven.

 

Genesis 1:8, Hij noemde het gewelf hemel.

Een gewelf is een koepel, gebogen, rondvormig.

Er werd een DAMPKRING ingesteld!

 

Jesaja 40:22a, Hij is het, Die daar zit boven den kloot der

aarde. (Statenvertaling)

Een kloot is een ronde bal, denk b.v. aan het klootschieten

De NBG geeft dan ook aan: Hij troont boven het ROND van de aarde. 

Job 26:10, Hij trok een KRING (CIRKEL) over het water-

vlak tot waar het licht aan de duisternis grenst.

 

Dit staat dus al duizenden jaren in de bijbel.

 

Na het 1000j. rijk wanneer de 50 000j. er op zitten en na

een korte periode dat satan met zijn demonen wordt los-

gelaten, Openbaring 20:7; komt er een nieuwe hemel en 

aarde waar God de Vader naar toe komt met het Nieuwe Jeruzalem, Openbaring 21.

Dan wordt de mens veranderd in een volledig geestwezen,

geschikt om de ruimte te verkennen en waarschijnlijk als

schepper op andere planeten enz. zal fungeren.

We zien Christus immers als Gods EERSTGEBOREN Zoon

als Schepper en Heerser van DEZE aarde fungeren, als EERSTE Schepping, de VOLGENDE Zonen en Dochteren

zullen naar alle waarschijnlijkheid dat over de andere

daarvoor geschikte hemellichamen zijn.

 

IN FEITE IS DIT DE REDEN WAAROM DE MENS GESCHA-

PEN IS!

 

Hebreeën 2:7a, Gij hebt hem voor een KORTE tijd

                          BENEDEN de engelen gesteld.

 

Engelen hebben nu al de capaciteit ruimtereizen te maken, wanneer wij meerder dan engelen zijn is dat voor

ons dus ook geen enkel probleem.

In feite is het zo dat we dezelfde capaciteiten zullen

hebben zoals Christus ze nu al heeft en we ook dezelfde

verheerlijking zullen hebben, we zijn volledig Gods

kinderen.

 

 


 

Er wordt verder gegaan met de zondvloed, artikel moet nog aangevuld

worden.

 

Bij de 2de vloed vond dit proces langzamer plaats.

Gen.7:17, En de vloed was 40 dagen op de aarde, en de wateren vermeerderden tot het peil van 15 el boven de hoogste berg zoals in vs.20 wordt aangegeven.

Dit proces duurde langer omdat er fysiek leven behouden moest worden.

 

Dat God de aarde liet uitdijen lezen we in Psalm 104:8a,

 

citaat: DE BERGEN REZEN OP, DE DALEN ZONKEN NEER.

 

Hier is sprake van de PANGEA, het uiteen scheuren van

de aarde met het gevolg: het ontstaan van de continenten. (Opmerking: Op You Tube kan men leuke

filmpjes van de Pangea zien).

We kunnen uit bovenstaand vers opmaken dat de aarde

vóór de zondvloed vlakker was.

De toenmalige wereld is waarschijnlijk voor een groot gedeelte onder water verdwenen. (Voor de geïnteres-

seerde lezer kan ik de site: Hij Komt  –   Franklin ter Horst,

aan bevelen. Hier kan men het artikel lezen van: ¨De reu-

zen waren op de aarde¨. Het artikel bevat meerdere foto´s

van de maatschappij van voor de zondvloed. Ook wordt de

bronvermelding aangegeven).

 

In feite kwam Noach met de ark op een geheel nieuwe

aarde terecht. Geen sporen meer van zijn familie en ook

geen geur van lijken enz. meer.

 


 Er was een wezenlijk verschil tussen de 1ste vloed en de

2de vloed.

Van de 1ste vloed wordt gezegd in Gen.1:2,

 

— en duisternis lag op de aarde —,

 

van de 2de vloed wordt dit niet gezegd, daar de zon en maan op hun plaats waren gezet en hun licht gaven.

 

Kijken we nu verder ten tijde van de 1ste vloed, zien we iets merkwaardigs: een bol, met aan de oppervlakte alleen maar water en binnenin alleen maar gesteente.

De zon en maan waren nergens te bekennen, het was

immers volslagen duisternis.

Er was water en er was zwaartekracht, maar geen atmosfeer.